NOU 2022: 2

Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven § 1-5 er i hovedsak en tydeliggjøring av dagens regelverk, og vil ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Forslaget om å ta inn en formidlingsindikator i finansieringssystemet innebærer en omfordeling innenfor den lukkede rammen i den resultatbaserte delen av bevilgningen. Forslaget vil derfor ikke ha noen økonomiske konsekvenser. De administrative konsekvensene sett i forhold til total administrasjon av dagens system vil være små.

De øvrige forslagene antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside