Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven

Ny plandel av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Veilederen er en gjennomgang av de nye bestemmelsene og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse. Hva sier loven, hvilke forpliktelser, rammer og muligheter gir bestemmelsene. Denne veilederen vil etter hvert bli supplert med veiledere og planeksempler på utvalgte tema.

Denne veilederen er organisert etter oppbyggingen av ny plan- og bygningslov. Hver bestemmelse i loven har sin egen side der lovteksten er utdypet med kommentarer og presiseringer.

Hovedmålgruppe for veilederen er dem som jobber med planlegging til daglig for eksempel saksbehandlere med plan og byggesak, tiltakshavere, ansvarlige søkere og konsulenter. Lovkommentaren suppleres med en kortveileder med introduksjon til plansystemet og temaveiledere for praktisk planlegging i forhold til bestemte tema.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en oversikt over prinsipputtalelser og fortolkninger om plan- og bygningsloven. Fra og med 2015 er brev om plandelen av plan- og bygningsloven med på denne. På regjeringen.no er der en tilsvarende oversikt over tolkningsuttalelser med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode.  

Samlet utgave av lovkmmentaren (PDF).

 

Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen

Kapittel 4. Generelle utredningskrav

Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

Kapittel 7. Regional planstrategi

Kapittel 8. Regional plan og planbestemmelse

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid

Kapittel 10. Kommunal planstrategi

Kapittel 11. Kommuneplan

Kapittel 12. Reguleringsplan

Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak

Kapittel 14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk

Kapittel 15. Innløsning og erstatning

Kapittel 19. Dispensasjon

Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser