Oppdragsbrev - styrking av Toll- og avgiftsetatens grensekontroll - kontroll av ISPS-havner

Toll- og avgiftsdirektoratet fikk 28. mars 2014 i oppdrag å utrede hvordan etaten kan styrke grensekontrollen. Dette oppdraget var en del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgiftsforvaltning og sterkere grensekontroll.

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) fikk 28. mars 2014 i oppdrag å utrede hvordan etaten kan styrke grensekontrollen. Dette oppdraget var en del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts­forvaltning og sterkere grensekontroll. TAD anbefaler i sin rapport om styrket grensekontroll av 18. november 2014 at det utredes om etaten skal kunne gjennomføre sikkerhetskontroll i ISPS-havner.

TAD gis med dette i oppdrag å utrede om og eventuelt hvordan etaten skal kunne gjennomføre kontroller i ISPS-havner. Med dette menes kontroll av utgående gods (eksportkontroll) og eventuell sikkerhetskontroll av avreisende passasjerer og skipsmannskap. Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med Kystverket. Dette oppdragsbrevet er utarbeidet i samarbeidet mellom Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Bakgrunn
Toll- og avgiftsetaten skal, som del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts­forvaltning og sterkere grensekontroll, rendyrkes og styrkes for å utnytte den strategiske posisjonen på grensen til å drive effektiv grensekontroll og vareførselsadministrasjon. Målsetningen er en sterk og helhetlig grensekontroll med færrest mulig aktører på grensen, for i størst mulig grad å forenkle grensepasseringen for personer og næringsliv. Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er:

  • redusert ressursbruk
  • forenkling for innbyggere og næringsliv
  • styrket bekjempelse av svart økonomi 
  • bedre grensekontroll

Toll- og avgiftsetaten utfører i dag som følge av sin strategiske posisjon på grensen, kontrolloppgaver for over 20 andre offentlige etater. Denne kontrollinnsatsen er et godt eksempel på effektiv bruk av offentlig ressurser siden ordningen innebærer at over 20 etater ikke har behov for egen tilstedeværelse på grensen.

I oppdragsbrevet til TAD av 28. mars 2014 fremkommer det at Regjeringen ønsker å bygge videre på etatens særlige fortrinn på grensen. Etaten skulle i lys av sin strategiske posisjon på grensen vurdere om det er hensiktsmessig at etaten utfører andre oppgaver på grensen. Etaten ble særlig bedt om å gå i dialog med aktører i samferdselssektoren.

FIN mottok rapporten med TADs anbefalinger 18. november 2014. TAD anbefaler at det utredes videre om etaten skal få utvidete oppgaver i kontroller som i dag utføres på grensen av justismyndighetene, samferdselsmyndighetene og sjøfartsmyndighetene, ev. om enkelte av disse kontrollene kan overføres til etaten.

Kontroll i ISPS- havner
Krav om kontroll av gods, skipsforsyninger, kjøretøy og personer som skal inn på et ISPS-havneanlegg og deretter lastes om bord på fartøy som befinner seg i havneanlegget er en direkte oppfølging av terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Målet er å bedre sikkerheten for fartøy som brukes i internasjonal handel og tilhørende havneanlegg mot trusselen fra forsettlige ulovlige handlinger. Mer konkret betyr dette bl.a. å forhindre at våpen, farlige stoffer, innretninger og personer som kan medvirke til gjennomføring av terrorhandlinger eller andre ulovlige handlinger blir brakt inn i havneanlegget eller om bord på skipet. Disse kontrollaktivitetene har således utelukkende fokus på utgående varer (eksport) og andre objekter som skal om bord på fartøyet.

Disse kontrollene gjennomføres som dokumentkontroll eller fysisk kontroll avhengig av risikovurdering. TAD mener flere av risikoindikatorene er overlappende med risikoindikatorer for smuglingsaktivitet. Videre vil kontroll også av utgående varer i ISPS-havner gi etaten mer kunnskap om transport/reisemønstre som kan brukes i tollkontrollen. Det ble gjennomført et prøveprosjekt for denne ordningen i Kristiansand havn i samarbeid med Tollregion Sør-Norge i perioden 1. september 2009 til 31. mai 2010. Viktige erfaringer fra dette prosjektet var bl.a. økt fokus på eksportkontroll, samtidig som gjennomføringen av kontrollkravene i ISPS-regelverket ble styrket. Det foreligger en evalueringsrapport etter prosjektet av 9. juli 2010 som det antas kan ha betydning for oppdraget, og denne følger vedlagt. TAD bemerker at det ikke vil være aktuelt å overta fysisk kontroll ved alle havner, som i dag i stor grad gjøres av havnene selv eller av private aktører. 

Anledning til å gjennomføre ovennevnte kontroller i ISPS-havner vil kunne dra nytte av etatens tilstedeværelse på grensen. En slik utvidelse vil også kunne sees i sammenheng med etatens øvrige kontrollvirksomhet på grensen.

Om utredningen
TAD gis med dette i oppdrag å utrede om etaten skal kunne gjennomføre kontroller i  ISPS havner. Utredningen skal beskrive dagens myndighetsstruktur, risikovurderinger, kontrollhandlinger for dokumentkontroll og fysisk kontroll, antall aktuelle havner, kontrollnivå, geografisk spredning, kompetansekrav, utstyrs- og systemkrav, etterfølgende oppfølging ved avdekking av lovbrudd, klagebehandling og rapportering.

Utredningen skal beskrive hvordan en slik eventuell utvidelse av etatens rolle kan gjennomføres, hvilken effekt det vil ha for kontrollnivået, hva som kreves av kompetansehevende tiltak, utstyr og systemtilgang, hvilken rolle etaten skal ha ifm. sikring og oppfølging av lovbrudd og nødvendige regelverksendringer. Som en del av beskrivelsen av regelverksendringer ber vi om en særlig vurdering av hvordan den rettslige forankringen bør være for Toll- og avgiftsetatens oppgaver, herunder eventuelle oppgaver knyttet til utveksling av informasjon fra Toll- og avgiftsetaten til andre involverte parter.

Utredningen skal munne ut i en konkret anbefaling på om Toll- og avgiftsetaten skal kunne gjennomføre kontroll i ISPS-havner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En utvidelse av etatens kontroll av fartøy på grensen vil kunne ha både økonomiske og administrative konsekvenser. Disse skal kartlegges i utredningen. En ev. utvidelse av Toll- og avgiftsetatens oppgaver skal primært gjøres innenfor dagens samlede ressursbruk. Forslag til endringer med bevilgningsmessige konsekvenser må håndteres i den ordinære budsjettprosessen.

Organisering av arbeidet
Utredningen skal gjøres i tett samarbeid med Kystverket og eventuelt andre relevante myndigheter. Departementet legger til grunn at direktoratene organiserer arbeidet slik at ansattes organisasjoner involveres på en hensiktsmessig måte. Ved ev. organisatoriske endringer som følge av tiltaket, skal veileder og retningslinjer fra «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» følges.

Frist for arbeidet
Departementet ber om å motta en plan for arbeidet innen utgangen av august 2015.

Direktoratet skal oversende ferdig rapport med anbefaling om ev. utvidelse av etatens oppgaver i kontroll av transportmidler på grensen, med ev. plan for hvordan endringen kan gjøres innen utgangen av 15. desember 2015. Ev. delleveranser fra direktoratet avtales underveis i arbeidet.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                      Vegar Andersen
                                                                                      seniorrådgiver

Kopi:
Kystverket
Samferdselsdepartementet