Oppdragsbrev - styrking av Toll- og avgiftsetatens grensekontroll - utvidelse av Toll- og avgiftsetatens kontrolloppgaver av transportmidler på vei

Toll- og avgiftsdirektoratet fikk 28. mars 2014 i oppdrag å utrede hvordan etaten kan styrke grensekontrollen. Dette oppdraget var en del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts¬forvaltning og sterkere grensekontroll.

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) fikk 28. mars 2014 i oppdrag å utrede hvordan etaten kan styrke grensekontrollen. Dette oppdraget var en del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts­forvaltning og sterkere grensekontroll. TAD anbefaler i sin rapport om styrket grensekontroll av 18. november 2014 at det utredes videre om Toll- og avgiftsetatens kontrolloppgaver av transportmidler på grensen bør utvides.

TAD gis med dette i oppdrag å utrede hvordan etatens oppgaver ved kontroll av transportmidler på vei på grensen kan utvides. Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med Statens vegvesen. Dette oppdragsbrevet er forelagt Samferdselsdepartementet før utsendelse. 

Bakgrunn
Toll- og avgiftsetaten skal, som del av Regjeringens tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgifts­forvaltning og sterkere grensekontroll, rendyrkes og styrkes for å utnytte den strategiske posisjonen på grensen til å drive effektiv grensekontroll og vareførselsadministrasjon. Målsetningen er en sterk og helhetlig grensekontroll med færrest mulig aktører på grensen, for i størst mulig grad å forenkle grensepasseringen for personer og næringsliv. Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er:

  • redusert ressursbruk
  • forenkling for innbyggere og næringsliv
  • styrket bekjempelse av svart økonomi 
  • bedre grensekontroll

Toll- og avgiftsetaten utfører i dag som følge av sin strategiske posisjon på grensen, kontrolloppgaver for over 20 andre offentlige etater. Denne kontrollinnsatsen er et godt eksempel på effektiv bruk av offentlig ressurser siden ordningen innebærer at over 20 etater ikke har behov for egen tilstedeværelse på grensen.

I oppdragsbrevet til TAD av 28. mars 2014 fremkommer det at Regjeringen ønsker å bygge videre på etatens særlige fortrinn på grensen. Etaten skulle i lys av sin strategiske posisjon på grensen vurdere om det er hensiktsmessig at etaten utfører andre oppgaver på grensen. Etaten ble særlig bedt om å gå i dialog med aktører i samferdselssektoren.

FIN mottok rapporten med TADs anbefalinger 18. november 2014. TAD anbefaler at det utredes videre om etaten skal få utvidete oppgaver i kontroller som i dag utføres på grensen av justismyndighetene, samferdselsmyndighetene og sjøfartsmyndighetene, ev. om enkelte av disse kontrollene kan overføres til etaten.

Utvidelse av Toll- og avgiftsetatens kontrolloppgaver av transportmidler på vei
Toll- og avgiftsetaten utfører allerede i dag flere kontrolloppgaver på landeveis grenseoverganger på vegne av samferdselssektoren. Etatens rolle ved kontroll av kjøretøy ble fra 1. januar 2015 utvidet. Etaten fikk da et utvidet kontrollansvar for kontroll av elektroniske betalingsenheter i kjøretøy for betaling av bompenger. TAD anbefaler i sin rapport at etatens kontroll av transportmidler på vei på grensen utvides ved at etaten får ansvar for flere typer kontroller, og at etatens rolle i kontroller som gjøres i dag utvides. TAD anbefaler at etatens rolle i følgende type kontroller utredes videre: 

  • Kontroll av transport av farlig gods (ny)
  • Kontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelser (ny)
  • Kontroll av krav til dekkutrustning (gjøres i dag)
  • Kontroll av elektronisk betalingsenhet (gjøres i dag)

En utvidelse av etatens kontroll av transportmidler på grensen vil kunne dra nytte av etatens tilstedeværelse på grensen. En slik utvidelse vil også kunne sees i sammenheng med etatens øvrige kontrollvirksomhet på grensen.

Om utredningen
TAD gis med dette i oppdrag å utrede hvordan etatens oppgaver ved kontroll av transportmidler på vei på grensen kan utvides. Det skal i den sammenheng i samarbeid med Statens vegvesen gjøres en vurdering av om de opplistede kontrolltypene er aktuelle og uttømmende definert.

Utredningen skal beskrive dagens myndighetsstruktur, kontrollhandlinger, antall aktuelle transportmidler, kontrollnivå, ressursbruk, kompetansekrav, utstyrskrav, krav til HMS-sikring, etterfølgende oppfølging ved avdekking av lovbrudd, herunder krav til sikringstiltak, klagebehandling og rapportering.

Utredningen skal beskrive hvordan en slik utvidelse av etatens rolle kan gjennomføres, hvilken effekt det vil ha for kontrollnivået, hva som kreves av kompetansehevende tiltak, utstyrskrav, hvilken rolle etaten skal ha ifm. sikring og oppfølging av lovbrudd og nødvendige regelverksendringer.

Utredningen skal munne ut i en konkret anbefaling på om og hvordan Toll- og avgiftsetatens kontroll av kjøretøy på grensen skal utvides.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En utvidelse av etatens kontroll av transportmidler på grensen vil kunne ha både økonomiske og administrative konsekvenser. Disse skal kartlegges i utredningen. Konsekvenser for andre etater, og da spesielt Statens vegvesen, må også inngå i arbeidet. En ev. utvidelse av Toll- og avgiftsetatens oppgaver skal primært gjøres innenfor dagens samlede ressursbruk. Forslag til endringer med bevilgningsmessige konsekvenser må håndteres i den ordinære budsjettprosessen.

Organisering av arbeidet
Utredningen skal gjøres i tett samarbeid med Statens vegvesen og eventuelt andre relevante myndigheter. Departementet legger til grunn at direktoratene organiserer arbeidet slik at ansattes organisasjoner involveres på en hensiktsmessig måte. Ved ev. organisatoriske endringer som følge av tiltaket, skal veileder og retningslinjer fra «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» følges.

Frist for arbeidet
Departementet ber om å motta en plan for arbeidet innen utgangen av august 2015.

Direktoratet skal oversende ferdig rapport med anbefaling om ev. utvidelse av etatens oppgaver i kontroll av transportmidler på grensen, med ev. plan for hvordan endringen kan gjøres innen utgangen av 15. desember 2015. Ev. delleveranser fra direktoratet avtales underveis i arbeidet.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                    Vegar Andersen
                                                                                    seniorrådgiver

Kopi:
Statens vegvesen
Samferdselsdepartementet