Organisering av elevene

Opplæringsloven § 8-2 m.m.

I denne veiledningen foretar Kunnskapsdepartementet en rettslig gjennomgang av reglene i opplæringsloven § 8-2 om organisering av elevene i grupper og andre sider av regelverket som disse særlig bør ses i sammenheng med. Avklaringene skal bidra til en klarere forståelse av reglene som grunnlag for det skjønnet som lærere og skolen i fellesskap må anvende i det enkelte tilfelle. Ved behov må ytterligere avklaring skje på grunnlag av konkret prøving gjennom tilsyn fra fylkesmannen. Innledningsvis trekkes fram forskning og erfaring som, i tillegg til verdivalg fra lovgivers side, danner noe av bakgrunnen for å forstå sider ved regu-leringens utforming. Men også praktiseringen av reglene bør ses i lys av slik forskning og erfaring.

Veiledning om organisering av elevene_oppdatert april 2017.pdf