Ot.meld. nr. 2 (2005-2006)

Om tilbaketrekking av Ot.prp nr. 4 (2005–2006) Om endringer i lov om folketrygd og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I forbindelse med statsbudsjettet la Bondevik II fram Ot.prp. nr. 4 (2005–2006), en samleproposisjon fra Arbeids- og sosialdepartementet med forslag til endringer i flere lover. Blant forslagene er det to endringsforslag i ny arbeidsmiljølov, jf kap. 13 i proposisjonen samt forslag om endringer i lov om lønnsgaranti og dekningsloven.

Bakgrunnen for forslagene vedr. arbeidsmiljøloven i Ot. prp. nr. 4. er at Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) hadde forslag om at gjeldende lovs regler om den såkalte hovedbedriften og om arbeidsreglement ikke skulle videreføres i ny arbeidsmiljølov. Det fremgår av kommunalkomiteens innstilling at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti støttet proposisjonens forslag, slik at det var reelt flertall i daværende Stortinget for forslagene. Ved en inkurie ble det ikke votert over disse forslagene (som dissenser til komitéflertallets innstilling) og bestemmelsene er derfor videreført i ny arbeidsmiljølov. Denne regjeringen ser imidlertid dette som ønskelig.

Det vil således ikke være flertall for forslagene i dag. Disse to forslagene bør utgå av Ot.prp. nr 4 slik at det som var en inkurie ikke lenger rettes opp.

Videre fremmet Bondevik II lovendringsforslag i Ot.prp. nr. 4 (2005-2006) som innebærer kutt i arbeidstakernes rettigheter til statlig lønnsgaranti. Denne regjering ønsker ikke å videreføre et slikt forslag.

Andre endringsforslag fremmet i Ot.prp. nr. 4 (2005-2006) vil bli fremmet på nytt overfor Odelstinget.

Til dokumentets forside