Ot.meld. nr. 2 (2005-2006)

Om tilbaketrekking av Ot.prp nr. 4 (2005–2006) Om endringer i lov om folketrygd og i enkelte andre lover

Om tilbaketrekking av Ot.prp nr. 4 (2005–2006) Om endringer i lov om folketrygd og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no