Ot.meld. nr. 3 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Til innholdsfortegnelse

1

I Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) foreslås det endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. I proposisjonen foreslås en bestemmelse som gir Barne- og familiedepartementet hjemmel til å gi forskrifter om kvalitetskrav til barneverninstitusjoner. Det foreslås videre en særskilt godkjenningsordning for private barneverninstitusjoner som ikke er innpasset i fylkeskommunens plan. Etter forslaget skal fylkeskommunen være godkjenningsmyndighet.

Departementet utreder for tiden ny organisering av fylkeskommunens oppgaver etter barnevernloven, jf. St.meld. nr. 31 (2000-2001), og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 307 (2000-2001).

Som en konsekvens av dette vil departementet vurdere spørsmålet om godkjenningsmyndighet på nytt.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) tilbake.

Til dokumentets forside