Ot.meld. nr. 3 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 16. november 2001 om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester blir sendt Odelstinget.

Til dokumentets forside