Ot.meld. nr. 3 (2001-2002)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no