Ot.prp. nr. 10 (1996-97)

Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler mv

Til innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING

Som følge av at iverksettelsen av det nye skattesystemet for kraftforetak ble utsatt fra 1. januar 1996 til 1. januar 1997, er det oppstått et behov for å justere overgangsreglene for å redusere de skattemessige motivene til å foreta salg eller selskapsmessige omdannelser av kraftverk i 1996. Departementet har i Nasjonalbudsjettet 1997 varslet at en vil innføre generelle regler i lov eller forskrift som åpner for at omdannelse av kraftforetak etter 1. januar 1997 normalt kan gjennomføres uten å utløse gevinstbeskatning. Slik endring foreslås nå, jf avsnitt 2. I tillegg foreslår departementet i avsnitt 3 å endre overgangsreglene, slik at de skattemessige motivene til å selge kraftverk i løpet av 1996 i all hovedsak fjernes.

Departementet har videre funnet grunn til å presisere at det kun er for avskrivbare fysiske driftsmidler i selve kraftverket at foretakene kan velge mellom å fastsette de skattemessige inngangsverdiene etter gjenanskaffelseskostnad eller historisk kostnad, jf avsnitt 4. For ikke avskrivbare driftsmidler og driftsmidler av immateriell karakter, herunder fallrettigheter, skal historisk kostnad benyttes.

Departementet vil senere i høst fremme forslag om en del andre forhold knyttet til skatt på kraftforetak som er omtalt i Nasjonalbudsjettet 1997.