Ot.prp. nr. 10 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Til innhaldsliste

1 Innhaldet i proposisjonen

Sosial- og helsedepartementet legg med dette fram eit forslag om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv. Forslaget blei lagt fram for Odelstinget i den førre sesjonen, som Ot.prp. nr. 99 (2000-2001), men blei ikkje handsama.

Etter § 33 tredje ledd i Stortinget sin forretningsorden vil det vere naudsynt at forslaget blir lagt fram på ny i den nye valperioden. Lovforslaget som blir lagt fram her er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 99 (2000-2001).

Til forsida av dokumentet