Ot.prp. nr. 104 (2004-2005)

Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov av 28. februar 1997 om folketrygd. Endringene gjelder forenklinger i folketrygdloven kapittel 14 (Ytelser ved fødsel og adopsjon).

Departementet fremmer følgende forslag:

 • En lovteknisk omarbeiding av folketrygdloven kapittel 14.

 • Stønad ved fødsel og adopsjon gis navnet foreldrepenger.

 • Svangerskapspenger skal gi opptjeningsrett til feriepenger tilsvarende som sykepenger.

 • Etterlønn utbetalt som engangsbeløp skal gi opptjeningsrett til foreldrepenger.

 • Adgang til å ta ut fedrekvoten de første 6 ukene etter fødselen.

 • Unntak fra fedrekvoten skal bare gjelde sykdom.

 • Innføre et ensartet sykdomsbegrep.

 • En mer fleksibel ordning for gradert uttak av foreldrepenger.

Folketrygdloven kapittel 14 har gjennom årene blitt endret en rekke ganger, og det er blitt tatt inn nye bestemmelser uten at en har sett på den totale strukturen i regelverket. Det at regelverket er blitt så komplekst og uoversiktlig gjør ordningen vanskelig å praktisere og øker dessuten faren for feil og forskjellsbehandling. Hensikten med endringene er først og fremst en forenkling av regelverket. Regelverket vil dermed bli lettere tilgjengelig for brukerne samtidig som det blir enklere å praktisere for trygdeetaten. I tillegg er det et siktemål å ivareta familienes valgfrihet bedre.

Forslagene er i hovedtrekk basert på forslag fra en arbeidsgruppe som har gjennomgått fødselspengeordningen med sikte på forenklinger. Departementet har, senest i St. prp. nr. 1 (2004-2005), redegjort for arbeidet med forenklinger i regelverket, og det ble der varslet en odelstingsproposisjon i 2005.

1.2 Høringen

Barne- og familiedepartementet sendte 2. juli 2004 forslag om forenklinger i fødselspengeregelverket ut på høring.

Høringsnotatet ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Adopsjonsforum

 • Aetat Arbeidsdirektoratet

 • Akademikerne

 • Aleneforeldreforeningen

 • Barneombudet

 • Den Norske Jordmorforening

 • Departementene

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Foreningen Aktive Fedre

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

 • Håndverksbedriftenes landsforening

 • InorAdopt

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Krise- og rådgivningstelefon for menn

 • Kvinnefronten

 • Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Frisørmesterforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Redd Barna

 • Rikstrygdeverket

 • Statens helsetilsyn

 • Verdens Barn

 • YS

Høringsfristen var 2. oktober 2004. Av de totalt 47 høringsinstansene var det 22 som avga uttalelse.

I høringsnotatet vurderte departementet om administreringen av svangerskapspengeordningen burde samles til én etat, men konkluderte med at det vil være mest hensiktsmessig å avvente vurderingen av hvordan svangerskapspengeordningen bør administreres, til det er avklart hvilken modell for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten som velges. Det foreslås derfor ikke noen endring i administreringen av ordningen her. I høringsnotatet ble det også foreslått å styrke trygdeetatens kontrollmuligheter i forbindelse med svangerskapspenger. Departementet har imidlertid kommet til at en slik endring bør utstå til det er avklart hvilken etat som skal administrere ordningen.

I høringsnotatet foreslo departementet å lovfeste dagens praksis om rett til graderte svangerskapspenger. Dette forslaget følges ikke opp i denne proposisjonen.

I høringsnotatet omhandles det forhold at mens fedre etter arbeidsmiljøloven har en rett til to ukers ulønnet permisjon i forbindelse med fødselen, foreligger det ingen tilsvarende rett for adoptivfedre i forbindelse med omsorgsovertakelsen. I ny arbeidsmiljølov av 17. juni 2005 § 12-3 (2) (Ot. prp. nr. 49 (2004-2005)) er det innført en rett til to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med at familien overtar omsorgen for barnet. Retten til omsorgspermisjon ved adopsjon gjelder for omsorgsovertakelser fra og med 1. januar 2005.

Høringsinstansenes syn er gjengitt under de enkelte punktene.

Til dokumentets forside