Ot.prp. nr. 107 (2000-2001)

Om lov om utenrikstjenesten

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Utenriksdepartementet legger med dette fram forslag til ny lov om utenrikstjenesten. I forhold til loven av 18. juli 1958 innebærer forslaget bl.a. at bestemmelsen om utenrikstjenestens oppgaver er gitt en tilføyelse som gjør det klart at tjenesten også skal ivareta interesser vi har felles med andre land, at ministerråder og ambassaderåder og valgte utenrikstjenestemenn ikke lenger skal utnevnes som embetsmenn og at stillingsvernet for valgte utenrikstjenestemenn endres. Det nye lovutkastet inneholder også relativt omfattende redaksjonelle og språklige endringer i forhold til loven av 1958.

Til dokumentets forside