Ot.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Barne- og familiedepartementet la 17. juni 2005 fram for Stortinget Ot.prp. nr. 103 (2004–2005) Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.). Det framsatte forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslaget om endringer i barnelova mv. på ny. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 103 (2004–2005).

Til dokumentets forside