Ot.prp. nr. 13 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

I

I lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-1 tredje ledd fjerde punktum oppheves.

§ 2-7 første ledd nr. 4. skal lyde:

4. løpende og avsluttede avtaler som gjelder virksomheten.

§ 5-17 tredje ledd nr. 4 skal lyde:

4. I selskapsregnskapet skal fond for vurderingsforskjeller være lik en positiv differanse mellom investeringenes balanseførte verdi og deres anskaffelseskost. Ved beregning av differansen skal det tas hensyn til interngevinst også ved vurdering av anskaffelseskost. Differanse mellom balanseført verdi og anskaffelseskost som oppstår som følge av omsetning av andeler i selskapet, egenkapitaltransaksjoner eller transaksjoner mellom foretak i samme konsern kan i samsvar med god regnskapsskikk avsettes til fond for vurderingsforskjeller slik at fri egenkapital ikke endres i forhold til vurdering etter generelle vurderingsregler.

§ 7-15 tredje ledd skal lyde:

Regnskapspliktig som er datterselskap, skal opplyse om firma og forretningskontor for morselskap som utarbeider konsernregnskap der den regnskapspliktige inngår i konsolideringen. Det skal opplyses hvor en kan få utlevert konsernregnskapene.

§ 7-36 nytt tredje ledd skal lyde:

Regnskapspliktig som er datterselskap, skal opplyse om firma og forretningskontor for morselskap som utarbeider konsernregnskap der den regnskapspliktige inngår i konsolideringen. Det skal opplyses hvor en kan få utlevert konsernregnskapene.

Nåværende tredje til syvende ledd, blir nye fjerde til åttende ledd.

§ 9-1 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra reglene i § 2-1 første ledd, § 2-3 fjerde ledd første punktum, § 2-6 og § 2-7 annet ledd første og tredje punktum.

§ 9-2 første ledd annet punktum skal lyde:

Frem til 1. januar 2002 kan regnskapspliktige velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov 13. mai 1977 nr. 35 med forskrifter i stedet for reglene i lovens kapittel 2.

§ 9-3 sjette ledd skal lyde:

For regnskapsår påbegynt i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003kan investering i datterselskap som konsolideres og tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet. Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Deltagelse i felles kontrollert virksomhet kan for regnskapsår påbegynt i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 vurderes etter bruttometoden, egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet. Deltagelse i felles kontrollert virksomhet skal vurderes etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet

II

Lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet § 10 annet ledd annet punktum skal lyde:

Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

III

Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 14 første ledd annet punktum skal lyde:

Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

IV

Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 6-1 første ledd skal lyde:

Representantskapet velger en eller flere registrerte eller statsautoriserte revisorer, og godkjenner revisors godtgjørelse.

V

Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-13 annet ledd skal lyde:

Revisor skal være registrert ellerstatsautorisert med mindre annet fastsettes av Kongen ved forskrift eller i det enkelte tilfelle.

VI

Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak § 43 annet punktum skal lyde:

Minst en skal være registrert eller statsautorisert.

VII

Lov 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond § 32 annet punktum skal lyde:

Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

VIII

Lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 16 tredje ledd skal lyde:

Regnskapsfører som nevnt i annet ledd kan i perioden på 6 år fra denne lovs ikrafttredelse autoriseres uten å tilfredsstille kravene i § 4 nr. 5, dersom tilstrekkelige kvalifikasjoner dokumenteres i samsvar med forskrift med hjemmel i denne lov.

IX

Lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland § 18 annet ledd skal lyde:

Fondet skal ha registrert ellerstatsautorisert revisor som oppnevnes av Kongen.

X

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 3-3 annet punktum skal lyde:

Det skal avsettes til fondet i samsvar medregnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4.

XI

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 3-3 annet punktum skal lyde:

Det skal avsettes til fondet i samsvar medregnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4.

XII

Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Til forsiden