Ot.prp. nr. 13 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen fremmer i denne proposisjonen forslag om enkelte endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

Forslagene er lempninger og tilpasninger i ny regnskapslov som skal gjøre overgangen fra gammel lovgivning enklere. Endringsforslagene er av til dels teknisk karakter.

Det foreslås å endre regnskapsloven § 9-2 første ledd annet punktum slik at overgangsperioden for å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov 13. mai 1977 nr. 35 (gammel regnskapslov) med forskrifter, i stedet for reglene i den nye regnskapsloven kapittel 2 med forskrifter, forlenges til 1. januar 2002.

Det foreslås å endre regnskapsloven § 9-1 annet ledd slik at departementet i forskrift kan unnta regnskapspliktige fra bestemmelser i regnskapsloven om krav om registrering av opplysninger om transaksjoner, om dokumentasjon på kasseapparat, om krav til språk og om krav til oppbevaring av regnskapsmateriale.

Det foreslås å oppheve regnskapsloven § 2-1 tredje ledd fjerde punktum som fastsetter at det skal fremgå av registrerte opplysninger eller tilhørende dokumentasjon dersom det er foretatt rettelser i den registrerte opplysningen.

Regnskapsloven § 2-7 første ledd nr. 4 fastsetter at løpende og avsluttede avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av avtaler om enkeltleveranser, skal være oppbevaringspliktig regnskapsmateriale. Unntaket for avtaler om enkeltleveranser foreslås strøket.

Det foreslås videre at plikten etter regnskapsloven § 5-17 første og annet ledd og § 5-18 til å anvende egenkapitalmetoden, utsettes ytterligere slik at det blir adgang men ikke plikt til å bruke denne metoden også for regnskapsårene 2000 til og med 2003. Ved lov 10. mars 2000 nr. 15 ble plikten utsatt for regnskapsåret 1999, jf. forslag i Ot.prp. nr. 19 og Innst.O. nr. 47 (1999-2000). Det legges opp til at det skal være plikt for livsforsikringsselskaper til å bruke egenkapitalmetoden. Det foreslås også enkelte endringer i regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4 om plikt til å avsette til et fond for vurderingsforskjeller ved anvendelse av egenkapitalmetoden.

Det fremmes også forslag om endringer i syv andre lover som innebærer en avvikling av krav om statsautorisert revisor for revisjon av årsoppgjør for visse foretak. Forslaget innebærer videre at registrert og statsautorisert revisor likestilles i særlovgivningen på samme måte som i revisorloven § 2-2, der det heter at årsregnskapet til revisjonspliktige skal revideres av minst én registrert eller statsautorisert revisor.

Til forsiden