Ot.prp. nr. 14 (2005-2006)

Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester blir det gjort følgende endring:

I

Ny § 6–4 a skal lyde:

Medarbeidere ved private krisesentre som får driftskostnadene dekket av det offentlige, har opplysningsplikt som nevnt i § 6–4 annet ledd. Medarbeiderne har taushetsplikt om de forhold de får kjennskap til i forbindelse med barneverntjenestens innhenting av opplysninger.

Overtredelse av taushetsplikt etter denne bestemmelsen kan straffes etter straffeloven § 121 dersom vedkommende er gjort oppmerksom på at overtredelsen kan få slik følge.

Departementet skal gi forskrift om hvilke krisesentre og medarbeidere som omfattes av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan videre gi forskrift med nærmere bestemmelser om innholdet i opplysningsplikten og taushetsplikten.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter.

Til dokumentets forside