Ot.prp. nr. 14 (2005-2006)

Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside