Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 14 (2005-2006)

Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget