Ot.prp. nr. 18 (2006-2007)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.)

Til innholdsfortegnelse

4 Presisering av straffeloven § 201

4.1 Behovet for presisering

Departementet foreslo i høringsnotatet en presisering av straffeloven § 201 for å gjøre det klart at handlinger som der nevnt anses foretatt «overfor» noen også når de er forøvet gjennom ny kommunikasjon. Alle høringsinstanser unntatt Redd Barna og Datakrimutvalget har støttet forslaget. Redd Barna og Datakrimutvalget er kritiske til en slik presisering fordi det kan skape et inntrykk av at atferd over elektroniske medier ellers ikke er inkludert.

Departementet anser det ikke tvilsomt at seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd forøvet gjennom elektroniske kommunikasjonsmidler dekkes av straffeloven § 201 bokstav b og c også etter gjeldende rett. Av pedagogiske grunner bør imidlertid dette fremgå tydeligere av bestemmelsen. Dette kan motvirke en oppfatning av handlinger forøvet på internett, gjennom telefon eller lignende, er mindre alvorlige enn handlinger som foretas direkte overfor noen. Presiseringen må ikke forstås antitetisk. En slik presisering kunne vært vurdert for flere bestemmelser i straffeloven. Dette bør imidlertid ikke være til hinder for at man presiserer anvendelsesområdet for straffeloven § 201.

4.2 Utformingen av bestemmelsen

Departementet foreslo i høringsnotatet et nytt annet ledd i straffeprosessloven § 201 om at atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den skjer gjennom telefon, internett eller lignende kommunikasjonsmidler.

I høringen har Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet påpekt at begrepsbruken i forslaget bør samsvare med begrepsbruken i andre lover som gjelder elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet foreslår i stedet brukt uttrykket «elektronisk kommunikasjon», som samsvarer med ekomloven 2. juli 2004 § 1-5 nr. 1. Nærings- og handelsdepartementet mener i tillegg det bør presiseres at lovteksten bare retter seg mot individuell kommunikasjon.

Departementet foreslår på bakgrunn av Samferdselsdepartementets og Nærings- og handelsdepartementets uttalelser en ny utforming av lovteksten.

Til dokumentets forside