Ot.prp. nr. 18 (2006-2007)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

I likhet med andre straffebestemmelser, vil det kreve ressurser å håndheve en ny straffebestemmelse i samsvar med forslaget til § 201 a i straffeloven. Politiet og påtalemyndigheten må vurdere ressursbruken i sammenheng med de generelle prioritetsvurderingene. Straffebudet i seg selv medfører ikke økonomiske eller administrative kostnader. Den nye bestemmelsen vil kunne medføre en nedgang i antall overgrep mot barn, og derved gi gevinst i form av færre skader og redusert behov for ressurser til strafferettslig forfølgning. Hvor stor nedgangen kan bli, er det imidlertid ikke mulig å gi et konkret anslag for.

De lovendringsforslagene som er en konsekvens av endringer i straffeloven § 28 a og b, er i det vesentlige bare en presisering av det som allerede ligger i gjeldende rett, og antas ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Departementet vil dekke eventuelle økte kostnader innenfor egne budsjettrammer og ta opp eventuelle ytterligere behov innenfor den ordinære budsjettprosessen.

Til dokumentets forside