Ot.prp. nr. 19 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Til innhaldsliste

1 Endring av multiplikatoren ved begjæring om tvangsfullbyrdelse

I denne proposisjonen fremmer departementet forslag om å øke gebyret ved begjæring om tvangsfullbyrdelse fra 1 R (R=rettsgebyret) til 1,5 R, jf. rettsgebyrloven § 14 første ledd første punktum.

Forslaget er i samsvar med forslaget i St. prp. nr. 1 (2003-2004) for budsjetterminen 2004, Justis- og politidepartementet, side 62. En heving av rettsgebyret fra 1 R til 1,5 R vil gi en årlig økning av inntektene med 62 mill. kr. på budsjettkapittel 3410, post 01 Rettsgebyr.

De økonomiske konsekvensene av økningen er innarbeidet i St. prp. nr. 1 (2003-2004).

Til forsida av dokumentet