Ot.prp. nr. 22 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmes rettslig grunnlag for å implementere Rådsforordning (EF) 925/1999 av 29. april 1999 om registrering og bruk i Fellesskapet av visse typer sivile subsoniske jetfly som er blitt ombygd og omsertifisert for å oppfylle standardene i del II, kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 3. utgave (juli 1993).

Rådsforordningen medfører et forbud mot registrering og bruk av fartøy som faller inn under forordningens virkeområde fra og med den dato da forordningen trer i kraft. For å implementere forordningen i norsk rett foreslår departementet en ny § 3-1a i luftfartsloven av 11. juni 1993 nr. 101. Samferdselsdepartementet forslår i tillegg endringer i lovens kapittel III, A. Registrering av luftfartøyer, for å sikre det nødvendige rettslige grunnlaget for å nekte registrering av fartøy som omhandles av forordningen.

For nærmere redegjørelse for innholdet i forordningen, se kap. 5.2 nedenfor.