Ot.prp. nr. 30 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette frem forslag til lovregler som gir verdipapirfondene adgang til å foreta utdeling av midler til andre enn andelseierne. I henhold til forslaget kan slik utdeling bare foretas til organisasjoner som anses å ha et bredt allmennyttig formål. Den nærmere avgrensningen av hvilke organisasjoner som er aktuelle, er knyttet opp mot frivillige organisasjoner som etter skatteloven § 6-50 vil kunne motta gaver som kan komme til fradrag på givers hånd. Etter foreliggende forslag til endringer i verdipapirfondloven, skal en slik eventuell adgang til å foreta utdeling av midler til frivillige organisasjoner fremgå av fondets vedtekter og prospekt.

De ideelle institusjonene som etter forslaget kan motta utdelinger, vil som hovedregel være skattefrie institusjoner. Departementet foreslår ingen endringer i skattereglene for disse, men legger til grunn at de midlene som deles ut fra fondet skal være undergitt ordinær beskatning på fondets hånd før de deles ut. Dette krever visse tilpasninger i skatteloven, på grunn av de særlige skattereglene som gjelder for verdipapirfond.

Regjeringen legger videre frem forslag til lovregler som gir revisorer adgang til forenklet overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisjonsselskap. Disse reglene tilsvarer de regler som fulgte av revisorloven av 1964 med forskrifter.