Ot.prp. nr. 32 (1998-99)

Endringer i skattelovgivningen

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finans- og tolldepartementet legger med dette fram forslag til:

 • Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)

 • Lov om endring i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endring i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om endringer i skatteloven, ligningsloven og selskapsskatteloven for å tilpasse regelverket til ren statlig inntekts- og formuesskatt for etterskuddspliktige skattytere.

 2. Forslag til endring av ligningsloven § 3-13 nr 4 om taushetsplikt.

 3. Forslag til endring av skatteloven § 26 første ledd bokstav e, slik at SND Invest AS omfattes av skattefritaket i denne bestemmelsen.

 4. Forslag til endring av arveavgiftsloven § 4 tredje ledd, slik at det gis en nærmere avgrensning av avgiftsfritaket for løpende ytelser i henhold til individuell pensjonsspareavtale.

 5. Forslag om ny § 22 B som gir Finansdepartement hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere regler til utfylling av og gjennomføring av den alternative fordelingsmetoden til unngåelse av dobbeltbeskatning i skatteavtale.

 6. Forslag til visse tekniske endringer av skattelovgivningen som følge av at det innføres ny aksjelov og ny allmennaksjelov med virkning fra 1. januar 1999.

 7. Omtale av mulige endringer i selskapsskattelovens regler om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og aksjelovgivning.

Til dokumentets forside