Ot.prp. nr. 35 (2002-2003)

Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Spørsmålet om å utvide sjøterritoriet fra 4 til 12 nautiske mil er aktualisert av behovet for mer effektivt å beskytte Norges kyst og det marine miljø, ved å forebygge skipsulykker samt å redusere forurensningsskader som følge av skipsulykker og ulovlige utslipp fra skip langs kysten og i de nære havområder. Regjeringen har senest gjennom Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) om et rent og rikt hav gitt uttrykk for at utvidelse av sjøterritoriet vurderes som et tiltak for å bidra til å styrke beskyttelse av miljøet langs kysten. En utvidelse av sjøterritoriet vil også kunne bidra til å styrke sikkerheten til sjøs.

Det er sikker folkerettslig adgang til å la sjøterritoriet strekke seg inntil 12 nautiske mil (22 224 meter) ut fra kysten, og langt de fleste kyststater har etterhvert fastsatt en slik grense.

Ved en utvidelse av sjøterritoriet, anses det formålstjenlig også å etablere en tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet ut til 24 nautiske (44 448 meter) mil fra kysten. Det folkerettslige grunnlag for en slik sone er også klart.

1.2 Høringen

Departementet sendte 9. oktober 2002 ut et høringsbrev med utkast til odelstingsproposisjon om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone. Høringsfristen ble satt til 22. november 2002. En valgte å foreta en meget bred høring og høringsbrevet ble sendt til følgende instanser og organisasjoner:

 • Akademikerne

 • Assuranceforeningen Gard

 • Assuranceforeningen Skuld

 • Befalets Fellesorganisasjon

 • Den norske Advokatforening

 • Departementene

 • Det norske maskinistforbund

 • Det norske Veritas

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Fellesforbundet

 • Fiskebåtredernes Forbund

 • Fiskeridirektoratet

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Forbundet Kysten

 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets overkommando

 • Forsvarets sivile tjenestemenns landsforbund

 • Forsvarets tele- og datatjeneste

 • Fraktefartøyenes Rederiforening

 • Framtiden i våre hender

 • Fridtjof Nansens Institutt

 • Fylkesmennene

 • Generaladvokaten

 • Greenpeace Norge

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Havforskningsinstituttet

 • Hurtigbåtenes Rederiforening

 • Høyesterett

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

 • Kriminalpolitisentralen

 • Kystdirektoratet

 • Lagmannsrettene

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret

 • Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

 • Losbåtførernes Forbund

 • Losoldermennenes Landsforening

 • Luftfartsverket

 • Maritime Trafikklederes Forening

 • Maritimt Forum

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og Ungdom

 • Norges Båtbransjeforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Fiskarkvinnelag

 • Norges Forskningsråd

 • Norges Havneforbund

 • Norges Jeger- og fiskeforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Transportforbund

 • Norsk Bedriftsforbund

 • Norsk Kommuneforbund

 • Norsk Losforbund

 • Norsk Oljeforening for rettighetshavere

 • Norsk Olje- og petrokjemisk forbund

 • Norsk Polarinstitutt

 • Norsk Sjømannsforbund

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skipsmeglerforbund

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 • Norske Fiskeoppdretteres Forening

 • Norske Operatørselskapers Arbeidsgiverforening

 • Norske Reserveoffiserers forbund

 • Norske Transportbedrifters landsforening

 • Norske Trålrederiers Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oljearbeidernes Fellessammenslutning

 • Oljedirektoratet

 • Oljeindustriens Landsforening

 • Oljeselskapenes Landsforbund

 • Ombudsmannen for Forsvaret

 • Politidirektoratet

 • Politiets Sikkerhetstjeneste

 • Prio-Institutt for fredsforskning

 • Rederienes Landsforening

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Rogaland Statsadvokatembeter

 • Sjef Kystvakten

 • Sjøassurandørenes Centralforening

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Sjømannsforeningens Landsforbund

 • Skipsregistrene i Bergen

 • Statens Forurensningstilsyn

 • Statens Helsetilsyn

 • Statens Kartverk

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Sør-Norges Trålerlag

 • Telenor AS, Konsernledelsen

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Transportbrukernes fellesorgan

 • Troms og Finnmark Statsadvokatembeter

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet i Trondheim

 • Utlendingsdirektoratet

 • WWF-Norge

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økokrim

Alle instansene og organisasjonene som har gitt høringsuttalelse, er positive til utvidelse av Norges sjøterritorium fra 4 til 12 nautiske mil og til etablering av en tilstøtende sone. Mange høringsinstanser framhever særlig muligheten for bedre kontroll og sikring av miljøet i våre kystnære farvann ved at miljøbestemmelser kan gjennomføres i et større geografisk område enn i dag. Herunder framhever mange høringsinstanser spesielt den utvidete muligheten for etablering av påbudte skipsleder og trafikkseparasjonssystemer som vil kunne bidra til å bedre sikkerheten til sjøs og redusere risikoen for sjøulykker.

Under høringen framkom det enkelte merknader som det blir redegjort for i kapitlene 7 og 8. Høringsinstansenes rent tekniske merknader er vurdert og tatt hensyn til, uten at det blir konkret redegjort for dette nedenfor.