Ot.prp. nr. 39 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (spesielle kvoteordninger)

Til innholdsfortegnelse

4 Departementets høringsnotat av 18. oktober 2000

Departementet sendte den 18. oktober 2000 på høring et notat om endring av saltvannsfiskeloven § 5a. Etter en innledende redegjørelse for saken, la departementet frem følgende i høringsnotatet:

«I høringen forut for lovforslaget i Ot. prp. nr. 21 (1998-99), foreslo departementet at saltvannsfiskeloven § 5a skulle gjøres gjeldende for «alle flåtegrupper hvor det er adgangsbegrensning». På bakgrunn av høringsuttalelsene ble imidlertid lovforslaget som nevnt begrenset til den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåten, samt «fartøy over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap og med adgangsbegrensning».

Blant andre Norges Fiskarlag har påpekt behovet for å se gruppen over og under 28 meter i sammenheng, og behovet for strukturtilpasning også av gruppen under 28 meter. Lagets syn har særlig kommet til uttrykk i et landsstyrevedtak fra september 1999 vedrørende spørsmålet om en konsesjonsordning for større fartøy som fisker med konvensjonelle redskap, og i et annet landsstyrevedtak fra mai 2000 om enhetskvoteordningen for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter. Her vises det til at Norges Fiskarlag ved flere anledninger har gått inn for at «den nedre lengdegrensen for reguleringstiltak for de større konvensjonelle fartøyene må settes til 21,35 meter» (70 fot).

Norges Fiskarlag har altså tatt utgangspunkt i 70 fot, tilsvarende 21,35 meter, som lengdegrense.

Denne grensen nyttes innenfor reguleringene i pelagisk sektor. I denne sektoren er for eksempel fartøy mellom 21,35 og 27,50 meter/70 og 90 fot regulert sammen med konsesjonspliktige ringnotfartøy i makrellfisket og i sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak, og det er forskjellige adgangsvilkår for gruppene over og under 21,35 meter. I fisket etter norsk vårgytende sild er derimot hele kystgruppen under 27,50 meter regulert sammen, og på samme vilkår. I bunnfisksektoren nyttes ikke grensen på 70 fot.

Departementet ser det slik at det vil være mest hensiktsmessig at lengdegrensen i saltvannsfiskeloven § 5a settes til 21 meter. Det holdes da åpent om den endelige kvoteordningen for fartøy under 28 meter i medhold av § 5a, skal omfattte fartøy mellom 21 og 28 meter, eller fartøy mellom 21,35 og 28 meter. Som det fremgår i tabell 2.1 i vedlegget til dette høringsnotatet, finnes det et ikke ubetydelig antall fartøy mellom 21 og 22 meter som har adgang til å delta i fisket etter torsk nord for 62°N, og av disse er ca ¾ mellom 21 og 21,35 meter.

Saltvannsfiskeloven § 5a annet ledd gjelder etter dagens ordlyd fartøy «som fisker med konvensjonelle redskap». Notfiske faller etter den tradisjonelle definisjonen utenfor begrepet «konvensjonelle redskap». For å unngå tvil om hvorvidt dette innebærer at kvotene i not-fiskerier kan inkluderes i den fremtidige ordningen, vil departementet foreslå at passusen «som fisker med konvensjonelle redskap» tas ut. Annet ledd er derfor rent språklig foreslått noe omformulert. Fartøy som har notfiske som en del av sitt driftsalternativ vil ikke kunne nyttiggjøre seg av en ordning som ikke omfatter not-kvotene.

Om fartøygruppen

En kvoteordning for fartøy mellom 21 og 28 meter, må ta utgangspunkt i de fartøyene som fyller vilkårene for å delta i gruppe I i torskefisket nord for 62°N. Disse fastsettes i en årlig forskrift, for inneværende år forskrift av 3. desember 1999 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2000. Vilkårene for å delta er at

  • fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 28 meter største lengde,

  • eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet

  • fartøyet må ha hatt adgang til å delta i gruppe I i 1998 og 1999, og

  • eier må ha levert minst 15 % av sin torskekvote i 1998 eller 1999 med fartøyet.

Adgangen til å delta gjelder for det enkelte fartøy, og kan ikke overføres til annet fartøy. Det er imidlertid særlig regler om utskifting av fartøy, og om tildeling av deltakeradgang til ny eier ved salg av adgangsberettiget fartøy. Et vilkår for tildeling av deltakeradgang til ny eier, er at både kjøper og selger har vært ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøp av fartøyet.

I et vedlegg til dette høringsnotatet er det gitt en beskrivelse av fartøyene i gruppen, når det gjelder geografisk fordeling, driftskombinasjoner og fangstinntekter. Oversikten er basert på opplysninger fra 1998. Dette skyldes at det som et forsøksprosjekt er utarbeidet en database med opplysninger om alle fiskefartøy, det enkelte fartøys konsesjoner/deltakeradganger og fangstleveringer, basert på opplysninger pr. 31. desember 1998. Databasen gir informasjon om fangstinntektene, men ikke fangstkostnadene knyttet til driften av fartøyene.

Redegjørelsen viser at det er relativt små fylkesvise forskjeller mellom gjennomsnittlig fangstinntekt for fartøyene. De gjennomsnittlige tallene skjuler imidlertid større variasjoner på fartøynivå, noe som kan antas å skyldes ulikheter med hensyn til adgang til å delta i lukkede fiskerier. Dette gjenspeiler seg imidlertid ikke på aggregert fylkesnivå.

Derimot er det relativt stor forskjell i redskapstilpasningen mellom nord og sør. I nord er andelen fartøy med snurrevad høy, mens fylkene i sør domineres av line- og garnredskap. Muligheten til å fiske med not etter makrell og sild er relativt jevnt fordelt mellom fylkene.

Departementet ser det slik at materialet i vedlegget skulle gi tilstrekkelig informasjon om fartøygruppen for i denne omgang å ta stilling til forslaget om å endre saltvannsfiskeloven § 5a for å gi hjemmel for spesielle kvoteordninger. Departementet vil senere komme tilbake med et eget høringsnotat med et konkret forslag til kvoteordning. I det notatet vil det, med utgangspunkt i beskrivelsen av fartøygruppen, bli gitt en nærmere analyse blant annet i forhold til lønnsomhet for fartøygruppen.

Lovforslag

Fiskeridepartementet foreslår på denne bakgrunn at saltvannsfiskeloven § 5a endres til følgende ordlyd, med endringsforslaget i kursiv:

«Som et ledd i en tilpasning av den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåte, kan totalkvoten for vedkommende gruppe deles i et antall like kvoter (enhetskvoter), som kan være større enn antall deltagende fartøy i vedkommende fartøygruppe. Enhetskvoten kan fordeles ulikt mellom de deltagende fartøy innenfor gruppen.

Første ledd gjelder tilsvarende for fartøy på eller over 21 meter største lengde som deltar i grupper som er underlagt adgangsbegrensning.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om fastsettelse og fordeling av enhetskvoter.»»