Ot.prp. nr. 39 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (spesielle kvoteordninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å endre bestemmelsen om spesielle kvoteordninger i § 5a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Hovedregelen etter saltvannsfiskeloven § 5 er at kvoter skal fordeles med utgangspunkt i de fartøy som faktisk skal delta i vedkommende fiske. Saltvannsfiskeloven § 5a er et unntak fra denne hovedregelen, og gir hjemmel for å fordele en gruppekvote i et antall kvoter som er større enn antall deltakende fartøy og fordele disse kvotedelene ulikt på fartøyene. Denne bestemmelsen gjelder i dag for den konsesjonsbelagte trål- og ringnotflåten, og for fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap og med adgangsbegrensning.

I punkt 2 nedenfor er det gjort rede for Stortingets vedtak vedrørende § 5a og fartøy under 28 meter. Som en oppfølging av det siste vedtaket, legges det i proposisjonen frem forslag om endring av bestemmelsen, slik at den også gjøres gjeldende for fartøy under 28 meter. Det er gjort rede for høringen av lovforslaget, høringsuttalelsene og departementets vurderinger etter høringen, i punktene 4 til 6 nedenfor.

Lovforslaget innebærer ikke i seg selv at det iverksettes slike spesielle kvoteordninger for disse fartøyene, idet konkrete kvoteordninger vil bli utformet i en forskrift med hjemmel i § 5a tredje ledd, etter ordinær høring av et forskriftsforslag.