Ot.prp. nr. 39 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (spesielle kvoteordninger)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Arbeidet med å utrede og iverksette spesielle kvoteordninger for nye fartøygrupper vil kreve ressurser hos myndighetene. Dette må imidlertid sees som en del av det ordinære arbeidet i departementet og i Fiskeridirektoratet, og vil ikke kreve tilførsel av økte ressurser.

For næringen vil slike kvoteordninger kunne legge til rette for at den enkelte fartøyeier i større grad vil kunne gjøre individuelle valg for sin fartøydrift, større muligheter for lik konkurranse mellom ulike fartøgrupper for eksempel om mannskap, og en bedre tilpasning av de ulike fartøygruppene til ressursene. Dette vil legge til rette for bedret lønnsomhet for fartøygruppene totalt sett.