Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 4 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helsedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Det foreslås endringer i lovens § 5-3, som gjelder utgiftstak for egenandeler for helsetjenester (frikortordningen).

Spørsmålet om å innføre en skjermingsordning for utgifter til helsetjenester som ikke inngår i folketrygdens frikortordning (egenandelstak 2) har vært tatt opp av Stortinget flere ganger de siste årene. Ved behandlingen av St.prp. nr. 63 (2001-2002), jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002), vedtok Stortinget den 21. juni 2002:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at tak 2-ordningen iverksettes fra 1. januar 2003.»

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) har regjeringen fulgt opp vedtaket med forslag til bevilgninger i forbindelse med etableringen av en ny skjermingsordning. I denne proposisjonen framlegges forslag til lovendring som er nødvendig i den forbindelse.

Det foreslås fra 1. januar 2003 å etablere et utgiftstak på 4 500 kroner per kalenderår for samlet egenbetaling for enkelte helsetjenester som ikke omfattes av dagens frikortordning. Følgende tjenester forutsettes omfattet av ordningen:

  • Fysioterapi

  • Refusjonsberettiget tannbehandling med unntak for kjeveortopedi (tannreguleringer)

  • Opphold ved opptreningsinstitusjon

  • Behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).

Det legges opp til at brukere som når egenandelstaket i løpet av kalenderåret, vil få utstedt et frikort som gir rett til full utgiftsdekning fra trygden for de aktuelle tjenestene for den gjenstående delen av året.

Til toppen
Til dokumentets forside