Ot.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om lov om endringer i barnehageloven

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag om endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Det foreslås endringer i barnehageloven § 1 om formål. Lovforslaget fra departementet bygger på utredningen fra Bostadutvalget, NOU 2007:6 Formål for framtida, Formål for barnehagen og opplæringen. Utvalget har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål for barnehagen og opplæringen og leverte en enstemmig innstilling. Innstillingen har vært gjenstand for en omfattende høringsrunde.

Formålsparagrafen i barnehagen gjelder for arbeidet i offentlige og private barnehager. I barnehagen har formålsparagrafen tradisjonelt hatt en viktig funksjon som uttrykk for samfunnets normer og verdier. Departementet mener at det nå er behov for å endre formålsbestemmelsen slik at den blir i takt med samfunnsutviklingen. Det er også viktig at den ligger godt innenfor Norges folkerettslige forpliktelser.

I Ot.prp. nr 46 (2007-2008) Om endringer i opplæringslova foreslår departementet endringer i formålet for opplæringen. Departementet foreslår at formålet for barnehagen og formålet for opplæringen bygges opp på samme måte. Dette vil bidra til å tydeliggjøre både sammenhenger og ulikheter mellom barnehagen og opplæringen og øke institusjonenes forståelse for hverandre. Stor grad av samordning av formålene for barnehagen og opplæringen kan også bidra til større helhet og sammenheng i barn og unges utvikling og læring.

Adgangen private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke har etter barnehageloven til å fastsette særlige bestemmelser om formål, vil bli omtalt i en senere proposisjon. Proposisjonen vil også omhandle andre følgeendringer av ny formålsparagraf for barnehagene.

Til dokumentets forside