Ot.prp. nr. 5 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sosialdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i

 • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten

 • lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven)

I proposisjonens Del Iforeslås endringer i folketrygdloven og trygderettsloven. Endringene i folketrygdloven gjelder i hovedsak materielle endringer knyttet til budsjettforslaget for 2002:

 • Oppheving av dekningen av helsetjenester i utlandet under midlertidige opphold (turistreiser mv.) for personer som er medlemmer i trygden som bosatt i Norge eller under opphold på Svalbard mv. (punkt 2).

 • I bestemmelsene om grunnstønad til fordyret kosthold ved diett presiseres det at nødvendigheten av dietten for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Det er i dag uklart hvilke krav som skal stilles til dokumentasjonen (punkt 3).

 • Omlegging av ordningen med gravferdsstønad. Stønaden blir behovsprøvd, men får samtidig en økning. Det kan i dag ytes inntil 12 250 kroner sammenlagt (summen av ordinær stønad på 4 000 kroner og behovsprøvd tillegg på 8 250 kroner), mens det nå vil kunne ytes inntil 15 000 kroner i behovsprøvd gravferdsstønad (punkt 4).

 • Blinde og svaksynte gis inntil 20 timer lese- og sekretærhjelp per år for å kunne fungere i dagliglivet (punkt 5).

 • Perioden med overgangsstønad forlenges slik at enslige forsørgere under utdanning kan få stønad ut skoleåret selv om ordinær stønadsperiode har utløpt på et tidligere tidspunkt. Formålet er å gjøre det lettere for enslige forsørgere å fullføre utdanningen, slik at de får bedret muligheten til arbeid og selvforsørging (punkt 6).

Endringene i trygderettsloven gjelder etablering av mulighet til to års forlenget funksjonstid for rettsfullmektiger i Trygderetten, og videre lovfesting av at rettsfullmektigene tilsettes av Trygderettens leder. I tillegg foreslås at Trygderettens leder gis myndighet til å bestemme antallet rettsfullmektiger (punkt 7).

I Del II foreslås følgende endringer i forskotteringsloven:

 • Presisering av hjemmelen til å gi forskrifter om inntektsgrenser mv. for inntektsprøvingen av forskottet etter de nye reglene vedtatt ved endringslov 15. juni 2001 nr. 37, som ventes å tre i kraft 1. oktober 2003 (punkt 8).

 • Innføring av bestemmelser om virkningstidspunkt for forskottsendringer som følge av de nye reglene om inntektsprøving (punkt 9.2).

 • Presisering av hvordan de nye reglene om inntektsprøving av forskott skal anvendes i tilfelle der det pågår sak om fastsetting av farskap (punkt 9.3).

 • Innføring av hjemmel til å innhente inntektsopplysninger om forskottsmottaker med henblikk på gjennomføringen av inntektsprøvingen (punkt 10).

Forslaget i Del I om å oppheve dekningen av utgifter til helsetjenester i utlandet for personer som er medlemmer i trygden som bosatt i Norge eller under opphold på Svalbard antas å medføre en årlig innsparing på 18,5 millioner kroner. Forslaget om å oppheve den ordinære gravferdsstønaden og øke den behovsprøvde stønaden innebærer en netto innsparing på 150 millioner kroner. Forslaget om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte gir en merutgift på 5 millioner kroner per år, mens forslaget om forlenget stønadstid ut skoleåret for enslige forsørgere under utdanning vil medføre en samlet årlig merutgift på 35 millioner kroner, fordelt på overgangsstønad og utdanningsstønad. Endringene ventes ikke å ha administrative konsekvenser av budsjettmessig betydning.

Forslagene i Del II om endringer i forskotteringsloven har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av budsjettmessig betydning.

Til dokumentets forside