Ot.prp. nr. 50 (2008-2009)

Om lov om endringer i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i forvaltningsloven (habilitet for styre­medlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)

I

I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) skal § 6 første ledd bokstav e lyde:

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelderlikevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeidfor et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet,alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige,fullt ut eier selskapet som er part i saken.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.