Ot.prp. nr. 55 (2008-2009)

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Til innhaldsliste

1 Innleiing

1.1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Denne proposisjonen inneheld forslag til endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Desse endringane blir foreslått:

  • lovfeste plikt i opplæringslova og privatskolelova til tidleg innsats i faga norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn (pkt. 2)

  • endre føresegna i opplæringslova og privatskolelova om organisering av elevane i grupper (pkt. 3)

  • lovfeste plikt i opplæringslova og privatskolelova til å utarbeide årleg rapport om tilstanden innanfor grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring (pkt. 4)

  • presisere retten minoritetsspråklege elevar har til utvida tid i vidaregåande opplæring i opplæringslova (pkt. 5)

  • presisere plikta i opplæringslova og privatskolelova til å kartleggje dugleiken minoritetsspråklege elevar har i norsk (pkt. 6)

  • presisere plikta i opplæringslova til foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring (pkt. 7)

  • lovfeste heimel i opplæringslova og privatskolelova for forskrifter om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringa (pkt. 8)

  • endre føresegner i privatskolelova som gjeld private skolar som gir særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma (pkt. 9)

  • lovfeste rett i opplæringslova til refusjon for utgifter knytte til opplæring i helseinstitusjonar (pkt. 10)

Dei forslaga som er omtalte i punkta 2, 3, 4, og 5 er oppfølging av tiltak varsla av regjeringa i St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Bakgrunnen for forslaga blir nærmare utdjupa i omtalen av kvart enkelt av forslaga i proposisjonen. I lovforslaget er det gjort enkelte endringar av rettsteknisk karakter som ikkje inneber realitetsendringar i gjeldande rett. Endringane er omtalte i punkt 13.

Departementet tek sikte på at lovendringane blir sette i kraft 1. august 2009, med unntak av forslaget om å lovfeste plikt for private skolar med rett til statleg tilskot til å gi tidleg innsats i norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn. Denne endringa blir foreslått sett i kraft 1. august 2011. Departementet foreslår at endringar av rettsteknisk karakter i endringslov til forvaltningslovgivningen mv. skal tre i kraft straks.

Kapittel 11 drøfter forslaget om å endre føresegnene om skolepengar for særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett, som også var til offentleg høring. Forslaget blir ikkje fremja.

1.2 Høringane

Høringsbrev, vedlagt høringsnotat med forslaga om å presisere plikta til å kartleggje dugleiken i norsk hos minoritetsspråklege elevar og lovfeste refusjonsrett for utgifter knytte til opplæring i helseinstitusjonar, vart sendt ut 20. juni 2008, med frist for fråsegner 20. oktober 2008. Høringsnotatet vart sendt til desse instansane:

Departementa

Kommunane

Fylkeskommunane

Fylkesmennene

Akademikarane

Aktive foreldre

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombodet

CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

Datatilsynet

Dei statlege helseføretaka

Det utdanningsvitskaplege fakultet, UiO

Dysleksiforbundet

Elevorganisasjonen

FAFO

Faglege råd

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdanna (Unio)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforsking (ISF)

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Kontaktutvalet mellom innvandrerbefolkninga og myndigheitene (KIM)

Kristne friskolers forbund (KFF)

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon

Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombodet

Longyearbyen lokalstyre

Lærernes Yrkesforbund

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

Nasjonal Senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)

Nettverket av samfunnsvitskaplege forskningsinstitutt

NIFU STEP

Noregs Forskingsråd

Noregs Handikapforbund

Norsk Bibliotekforening

Norske fag- og friskolers forbund

Norsk Forbund for Utviklingshemma (NFU)

Norsk foreldrelag for funksjonshemma

Norsk Forbund for fjernundervisning

Norsk innvandrerforum

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for fleirkulturell verdiskaping

Norsk Skoleleiarforbund

Norsk Studentunion

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opplysningstenesta for heimeundervisning

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Private grunnskolar

Private skolar med rett til statstilskot

Privatskoleorganisasjonane

Riksrevisjonen

Riksarkivet

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (SRY)

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Samnemnda for NF og NKF

Samordna opptak

SEFIA, Høgskolen i Oslo

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombodsmannen

Skolenes landsforbund

Statens lånekasse for utdanning

Statens råd for funksjonshemma

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlege vidaregåande skolar

Steinerskolane i Noreg

Studentenes Landsforbund

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Universitet

Universitets- og høgskolerådet

VOX - vaksenopplæringsinstituttet

Vaksenopplæringsforbundet (VOFO)

Yrkesorganisasjonanes Sentralforbund (YS)

Det kom inn 90 høringsfråsegner. Synspunkta frå høringsinstansane på forslaga er nærmare oppsummerte under omtalen av kvart enkelt forslag.

Høringsbrev vedlagt høringsnotat med dei andre forslaga som er omtalte i proposisjonen, vart sendt ut 4. november 2008 med frist for fråsegner 31. desember 2008. Høringsnotatet vart sendt til desse instansane:

Departementa

Kommunane

Fylkeskommunane

Fylkesmennene

Akademikarane

Aktive foreldre

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombodet

CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

Datatilsynet

Det Utdanningsvitskaplege fakultet, UiO

Dysleksiforbundet

Elevorganisasjonen

FAFO

Faglege råd

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagogar, sosionomar og vernepleiarar

Forbrukarombodet

Forbrukarrådet

Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Hovudorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdanna (Unio)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforsking (ISF)

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkningen og myndigheitene (KIM)

Kristne friskolers forbund (KFF)

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar

Landsorganisasjonen i Noreg (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombodet

Longyearbyen lokalstyre

Lærernes Yrkesforbund

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)

Nasjonalt Senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)

Nettverket av samfunnsvitskaplege forskningsinstitutt

NIFU STEP

Noregs Forskingsråd

Noregs Handikapforbund

Norske fag- og friskolers forbund

Norsk Forbund for Utviklingshemma (NFU)

Norsk foreldrelag for funksjonshemma

Norsk Forbund for fjernundervisning

Norsk innvandrerforum

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for fleirkulturell verdiskaping

Norsk Skoleleiarforbund

Norsk Studentunion

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opplysningstenesta for heimeundervisning

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Private grunnskolar

Private skolar med rett til statstilskot

Privatskoleorganisasjonane

Riksrevisjonen

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (SRY)

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Samnemnda for NF og NKF

Samordna opptak

SEFIA, Høgskolen i Oslo

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombodsmannen

Skolenes landsforbund

Statens lånekasse for utdanning

Statens råd for funksjonshemma

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlege grunnskolar og vidaregåande skolar

Steinerskolane i Noreg

Studentenes Landsforbund

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Universitet/Høgskolar

Universitets- og høgskolerådet

VOX - vaksenopplæringsinstituttet

Vaksenopplæringsforbundet (VOFO)

Yrkesorganisasjonanes Sentralforbund (YS)

Det kom inn 150 høringsfråsegner. Synspunkta frå høringsinstansane er nærmare oppsummerte under omtalen av kvart enkelt forslag.

Departementet har gjennomført administrative konsultasjonar med Sametinget. Synspunkta frå Sametinget er innarbeidde i proposisjonen.

Til forsida