Ot.prp. nr. 64 (2002-2003)

Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helsedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside