Ot.prp. nr. 64 (2002-2003)

Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over høringsinstansene

Helsedepartementet sendte 4. november 2002 høringsnotat til lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. på alminnelig høring. Høringsfristen ble satt til 6. januar 2003. Følgende institusjoner og organisasjoner mottok høringsnotatet:

 • Akademikerne

 • Barneombudet

 • Bioteknologinemnda

 • Cerebral Parese foreningen

 • Datatilsynet

 • De kongelige norske departementer

 • De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk

 • Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske kirke

 • Den Norske Kreftforening

 • Den norske lægeforening

 • Det norske Diakonforbund

 • Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper

 • Fertilitetsklinikken, Trondheim

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Foreningen for Blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for ufrivillig barnløse

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • HELTEF - Stiftelse for helsetjenesteforskning

 • Human-etisk forbund

 • Institutt for menneskerettigheter

 • Kommuneforbundet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets fylkesleger

 • Landets fylkesmenn

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler

 • Landets pasientombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universitet

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

 • Landsforeningen Mitt Livstestament

 • Landsorganisasjonen (LO)

 • Legemiddelindustriforeningen

 • Likestillingsombudet

 • MBD og Tourette foreningen

 • Menneskeverd

 • Mental Helse Norge

 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Norges Apotekerforening

 • Norges Farmaceutiske forening

 • Norges Forskningsråd

 • Norges Frikirkeråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Røde Kors Landsforening

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Cystisk Fibrose

 • Norsk forskerforbund

 • Norsk Helse- og Sosialforbund

 • Norsk kommuneforbund

 • Norsk pasientforening

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • OmniaSykehuset

 • Organisasjonen Voksne for barn

 • Private helseinstitusjoners landsforbund

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Rikstrygdeverket

 • Ryggmargsbrokkforeningen

 • Røde Kors Klinikk, Oslo

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Sametinget

 • Senter for medisinsk etikk

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Statens Helsetilsyn

 • Statens legemiddelkontroll

 • Statens næringsmiddeltilsyn

 • Stiftelsen AAN - Alternativ til abort i Norge

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Støtteforeningen for kreftsyke barn

 • Turner Syndromforeningen Norge

 • Volvat Medisinske Senter as

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til dokumentets forside