Ot.prp. nr. 65 (2005-2006)

Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Høringsinstanser

 • Akademikerne

 • Afasiforbundet i Norge

 • ADHD-foreningen

 • Amnesty International Norge

 • Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse

 • Angstringen

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Ambulansehelsetjenesten KFO

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 • Bioteknologinemnda

 • Blå Kors Norge

 • Datatilsynet

 • De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk

 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske lægeforening

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

 • Departementene

 • Fagforbundet

 • Fagrådet for psykiatri

 • Famileterapi Instituttet

 • Fampo

 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Flerfaglig Fellesorganisasjon

 • Foreningen mot stoffmisbruk

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fylkesnemndene for sosiale saker

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Galebevegelsen

 • Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Helseansattes Yrkesforbund

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Helsetilsynet i fylkene

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 • Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

 • KFO

 • Kirkens Bymisjon

 • Kliniske ernæringsfysiologers forening

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

 • Landets distriktspsykiatriske sentra

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets kommuner

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets politidistrikt

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets pasientombud

 • Landets universiteter

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for etterlatte v/ selvmord

 • Landsforeningen for Psykopat Ofre

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 • Landsforeningen for kosthold og helse

 • Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen for transseksuelle

 • Landsforeningen Mitt Livstestament

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

 • Mental Helse Norge

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Norges Apotekerforening

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges forskningsråd

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Forbund for Psykoterapi

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Helse- og Sosiallederlag

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norsk Vernepleierforbund

 • NOVA

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Politidirektoratet

 • Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)

 • Pårørendeforeningen for aldersdemente/alzheimer

 • Regjeringsadvokaten

 • Rettspolitisk forening

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusinstitusjoner

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

 • Rådet for psykisk helse

 • Sametinget

 • Samfunnsviternes fagforening

 • Senter for samfunnsforskning

 • Senter for medisinsk etikk, SME

 • SINTEF Unimed

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens Helsepersonellnemnd

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Statens senter for rusmiddelforskning (SIRUS)

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF)

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • We shall overcome

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til dokumentets forside