Ot.prp. nr. 69 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 1. juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til endring i lov 1. juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten.

Departementet foreslår at arbeidstakere som omfattes av lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten skal ha rett til pensjon etter denne loven når de fratrer sin stilling etter fylte 62 år. Norges Apotekerforening og de to arbeidstakerorganisasjonene Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet er enige om at AFP skal kunne ytes fra fylte 62 år.