Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)

Om lov om eigedomsregistrering

Til innhaldsliste

2 Lovspegel

Forslag til lov om eigedomsregistreringUtkast til lov om eigedomsregistrering (NOU 1999: 1)Utkast til lov om oppmålingsarbeid
Kapittel 1
§ 1 første ledd§ 1
§ 1 andre ledd§ 1
§ 2§ 2§ 2
§ 3 bokstav a§ 5 første ledd
§ 3 bokstav b og c
§ 3 bokstav d§ 24 første ledd
§ 3 bokstav e til j
§ 3 bokstav k til noppmålingsarbeid § 3
Kapittel 2
§ 4§ 5 andre til fjerde ledd
§ 5§ 6
Kapittel 3
§ 6 første ledd§ 7 andre ledd
§ 6 andre ledd§ 7 tredje ledd første punktum
§ 7
Kapittel 4
§ 8 første ledd§ 10 sjuande ledd
§ 8 andre ledd§ 9 sjuande ledd
§ 8 tredje og fjerde ledd§ 10 første og åttande ledd
§ 9 første ledd bokstav a til c§ 9 første ledd bokstav a til c
§ 9 første ledd bokstav d
§ 9 første ledd bokstav e og f§ 9 første ledd bokstav d og e
§ 9 første ledd bokstav g
§ 9 første ledd bokstav h§ 9 første ledd bokstav f
§ 9 andre ledd bokstav a og b§ 9 første ledd bokstav g
§ 9 tredje ledd
§ 10 første ledd§ 18
§ 10 andre ledd§ 11 første ledd
§ 10 tredje ledd§ 11 andre ledd
§ 10 fjerde ledd§ 8 andre ledd
§ 10 femte ledd§ 8 tredje ledd
§ 10 sjette og sjuande ledd
§ 11 første ledd§ 11 tredje ledd, første og andre punktum
§ 11 andre ledd
§ 11 tredje ledd§ 11 fjerde ledd. § 11 sjette ledd er ikkje ført vidare i lovforslaget, jf. kapittel 17.2.4
§ 11 fjerde ledd§ 11 tredje ledd, tredje til femte punktum
§ 11 femte ledd§ 11 femte ledd, jf. § 10 andre ledd
§ 12§ 19
§ 13§ 20, jf. § 10 femte ledd
§ 14§ 21 første og tredje ledd, jf. § 10 sjette ledd
§ 15 første ledd§ 12, jf. § 10 fjerde ledd
§ 15 andre ledd§ 9 andre ledd
§ 15 tredje ledd
§ 16 første til fjerde ledd§ 13, jf. § 10 tredje ledd
§ 16 femte ledd§ 9 andre ledd
§ 16 sjette ledd
§ 17§ 9 tredje ledd
§ 18 første ledd§ 15
§ 18 andre ledd§ 9 fjerde ledd
§ 18 tredje ledd
§ 19§ 40
§ 20
§ 21§ 41
Kapittel 5
§ 22 første og andre ledd§ 3 første til tredje ledd
§ 22 tredje og fjerde ledd§ 16 første og andre ledd
§ 22 femte ledd§ 3 fjerde ledd
§ 22 sjette ledd§ 27
§ 22 sjuande ledd§ 16 tredje ledd
§ 22 åttande til tiande ledd
§ 23 første ledd§ 22 første ledd
§ 23 andre ledd§ 22 tredje ledd
§ 23 tredje leddjf. § 22 andre ledd
§ 24 første ledd§ 23 første ledd
§ 24 andre ledd§ 21 andre ledd
§ 24 tredje ledd§ 24 andre ledd
§ 24 fjerde ledd§ 14
§ 24 femte og sjette ledd§ 23 andre og tredje ledd
§ 24 sjuande ledd
§ 25 første og andre ledd§ 25 første og andre ledd
§ 25 tredje ledd§ 25 tredje ledd, jf. § 9 sjette ledd
§ 25 fjerde ledd§ 25 fjerde ledd
§ 25 femte og sjette ledd
§ 26 første ledd§ 26 første ledd første punktum, jf. § 25 femte ledd
§ 26 andre ledd§ 26 andre ledd
§ 26 tredje ledd§ 30
§ 26 fjerde ledd§ 26 første ledd andre punktum
§ 26 femte og sjette ledd
§ 27§ 17
§ 28§ 28
Kapittel 6
§ 29§§ 44 første ledd og 24 tredje ledd
§ 30
§ 31 første ledd§ 42
§ 31 andre og tredje ledd
§ 32 første ledd§ 43 første og andre ledd
§ 32 andre ledd§§ 43 fjerde ledd og 44 andre ledd
§ 32 tredje ledd
Kapittel 7
§ 33 første ledd§ 7 første ledd, jf. § 10 første ledd bokstav g og h
§ 33 andre ledd
§ 33 tredje og fjerde ledd§ 7 fjerde og femte ledd
§ 33 femte ledd§ 4 andre ledd, jf. § 7 tredje ledd andre punktum
§ 34§ 8 første, fjerde og femte ledd
§ 35§ 37
§ 36§ 38
§ 37§ 39
§ 38 første til fjerde leddjf. §§ 3 femte ledd og 4 første ledd, §§ 31 til 36, og § 43 tredje ledd
§ 38 femte leddjf. mindretalet sitt forslag § 4 andre ledd
Kapittel 8
§ 39 første ledd§ 8 første ledd
§ 39 andre leddjf. § 14
§ 40 første til tredje leddjf. § 8 andre og tredje ledd
§ 40 fjerde leddjf. § 14
§ 41 første ledd§ 4 første ledd, jf. § 6
§ 41 andre og tredje ledd§ 5
§ 41 fjerde leddjf. § 6
§ 41 femte leddjf. § 4 andre ledd
§ 41 sjette leddjf. § 14
§ 42 første til fjerde ledd§ 10
§ 42 femte leddjf. § 14
§ 43 første ledd§ 7
§ 43 andre leddjf. § 14
§ 44§ 9
§ 45§ 11
Kapittel 9
§ 46jf. § 29§ 12
§ 47jf. §§ 5 tredje ledd og 10 første ledd
§ 48
§ 49§ 13
Til forsida av dokumentet