Ot.prp. nr. 71 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap. Forslaget går ut på å innføre en ny bestemmelse i adopsjonsloven om at den ene partner i et registrert partnerskap med samtykke fra den andre kan adoptere dennes barn. Det foreslås en ny bestemmelse, § 5 a i adopsjonsloven, som både vil regulere adgangen til stebarnsadopsjon i ekteskap og i registrert partnerskap. Forslaget bygger på gjeldende bestemmelse om at den ene ektefelle med samtykke fra den andre kan adoptere dennes barn. Adgangen til stebarnsadopsjon i registrert partnerskap foreslås å gjelde både forelderens biologiske barn og adoptivbarn, med mindre adoptivbarnet er adoptert fra en fremmed stat som ikke tillater slik adopsjon.

Departementet har kommet til at adgangen til stebarnsadopsjon for personer som har inngått registrert partnerskap, også bør gå frem av partnerskapsloven. Det foreslås derfor et nytt annet ledd i partnerskapsloven § 4 som viser til hjemmelen i adopsjonsloven § 5 a annet ledd.

Departementets forslag gjør det nødvendig å endre ordlyden i adopsjonsloven §§ 13 og 15.

Innføringen av en bestemmelse om stebarnsadopsjon for personer som har inngått partnerskap, medfører en utvidelse i forhold til hvem som i dag kan adoptere stebarnet sitt. De strenge kriteriene for stebarnsadopsjon, så som for eksempel hensynet til barnets beste og lovens bestemmelser om samtykke og uttalerett, vil imidlertid være uendret.