Ot.prp. nr. 79 (2008-2009)

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven— (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

10.1 Kvinner og homofile i trossamfunn

De foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven innebærer at unntaksadgangen for trossamfunn innsnevres noe.

Endringene vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for trossamfunnene.

Lovendringene vil heller ikke føre til administrative eller økonomiske kostnader for det offentlige. Ombudet, nemnda eller domstolene som håndhever diskrimineringsforbudene, må etter gjeldende regler vurdere om konkrete tilfeller av forskjellsbehandling omfattes av unntaksreglene. Lovforslaget gjør ingen endringer i dette.

Det kan ikke utelukkes at endringene i arbeidsmiljøloven vil føre til noen flere tvister for håndhevingsorganene og domstolene om adgangen til å forskjellsbehandle. Utvalget mener imidlertid at det ikke er sannsynlig at det vil bli mange saker og dermed ikke et større press på håndhevingsorganene og domstolsapparatet.

10.2 Forbud mot å spørre om graviditet mv i en ansettelsessituasjon

Departementet kan ikke se at forslagene vil ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Det kan ikke utelukkes at en tydeliggjøring av rettstilstanden kan føre til færre saker for Likestillings- og diskrimineringsombud og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

10.3 Endringer i andre lover

Endringene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsombudsloven er av lovteknisk karakter og har derfor ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside