Ot.prp. nr. 79 (2008-2009)

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven— (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

9 Endringer i andre lover

Departementet foreslår en presisering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 annet ledd om plikt til universell utforming. Paragraf 9 om fysiske forhold omfatter også informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette går klart fram av forarbeidene. Det vises til Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) punkt 10.2.4.3 og punkt 18 særmerknadene, samt i Innst O nr. 68 (2007-2008) punkt 3.9. Departementet har imidlertid kommet til at dette kan uttrykkes klarere i selve lovteksten.  På denne bakgrunnen foreslår departementet derfor at det inntas en presisering om dette i lovteksten. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Det vises ellers til Ot.prp. nr. 44 (2007-2008).

Departementet foreslår også en lovteknisk endring i diskrimineringsombudsloven om ombudets mandat for at bestemmelsen om ombudets pådriveransvar i tilknytning til diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne skal være i samsvar med at ombudet allerede håndhever diskriminerings- og tilgjenglighetsloven.

Ved lovendring av 20. Juni 2008 nr. 42 ble diskrimineringsombudsloven § 1 endret ved tilføyelse i § 1 annet ledd nr. 3 om at ombudet og nemnda skal føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter, jf. lovens § 2 første ledd. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 16 er det forutsatt at loven skal håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. I forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) særlig pkt. 18 side 8) ble det forutsatt at ombudet skulle ha et korresponderende pådriveransvar når det gjelder nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder. Ombudets pådriveransvar for nedsatt funksjonsevne skal derfor ikke begrenses til arbeidslivet, slik § 3 første ledd kan gi inntykk av.

Departementet foreslår på bakgrunn av dette at det i diskrimineringsombudsloven § 3 første ledd om ombudets mandat blir inntatt en presisering om at pådriveransvaret for nedsatt funksjonsevne gjelder på alle samfunnsområder.

Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne ble fra 1. januar 2009 innlemmet i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Denne organisatoriske endringen ble foretatt i forbindelse med ikraftsettingen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) punkt 14.6.3 og Innst. O nr. 68 (2007-2008) punkt 3.16. Organisasjonsendringene ble også omtalt i St. prp. nr. 1 (2008-2009) kap. 849 side 79, der det ble forutsatt at alle Dokumentasjonssenterets funksjoner skulle videreføres av ombudet. Departementet vil vurdere om det er hensiktsmessig å forskriftsfeste nærmere disse funksjonene i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1524 om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Det vises til forskriftshjemmelen i diskrimineringsombudsloven § 16 der det fremgår at Kongen kan gi forskift om blant annet ombudets oppgaver.

Til dokumentets forside