Ot.prp. nr. 84 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og administrasjonsdepartementet fremmer forslag om å endre lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. ( tjenestemannsloven), slik at det blir lovfestet adgang til å utnevne fylkesmenn på åremål. Det er i den forbindelse nødvendig å gjøre endringer i tjenestemannsloven §§ 3 og 7. I tillegg til å drøfte nærmere bakgrunnen for forslaget, går departementet også nærmere inn på de vurderinger som er gjort når det gjelder åremål for andre grupper embetsmenn.