Ot.prp. nr. 86 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

8 Teknisk endring i lov om sosiale tjenester m.v.

Ved lov 19. desember 2003 nr. 134 om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene ble de midlertidige reglene i tidligere kapittel 6A i sosialtjenesteloven i hovedsak videreført i et nytt og permanent regelverk. De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2004 og er tatt inn i kapittel 4A i sosialtjenesteloven Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, jf. kommunehelsetjenesteloven § 6-10.

Sosialtjenesteloven § 4A-6 regulerer særlige grenser for bruk av enkelte tiltak etter loven. De enkelte tiltakene følger av § 4A-5 tredje ledd. Ved en feil viser § 4A-6 annet ledd til tiltak etter § 4A-5 annet ledd. Det foreslås å endre § 4A-6 annet ledd slik at bestemmelsen viser til tredjeledd i § 4A-5.

Endringsforslaget har ikke vært sendt på alminnelig høring fordi det anses som åpenbart unødvendig.

Til dokumentets forside