Ot.prp. nr. 93 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold

Det følger direkte av barneloven § 3 at far til barnet regnes å være den mannen som er gift med barnets mor ved fødselen. Dersom mor ikke er gift fastsettes farskapet ved erkjennelse eller dom, jf. loven §§ 4 og 9. Det er imidlertid ikke selvsagt at det juridiske farskapet er det samme som det biologiske. En mann som er gift med barnets mor, regnes som barnets juridiske far uansett om han er barnets biologiske far eller ikke. Heller ikke i de tilfellene der farskapet følger av erkjennelse, eller av en dom avsagt i tiden før retten tok i bruk DNA-analysen i slike saker, finnes det noen sikkerhet for at det juridiske farskapet stemmer med det biologiske.

DNA-analysen har ført til økt sikkerhet og presisjon ved fastsettelse av farskap, noe som blant annet har resultert i en forenkling av rettergangsreglene i farskapssaker. Rettsmedisinsk institutt (RMI) tok i bruk DNA-analysen i farskapssaker i 1988. Fra 1992 er det utelukkende DNA-analyser som blir brukt i slike saker. I 2000 utførte RMI 1252 DNA-analyser i slike saker, hvorav 615 var rekvirert av fylkestrygdekontoret, 175 av domstolene og 217 av privatpersoner. Muligheten til å få sikker kunnskap om biologiske slektskap ved en DNAanalyse, har også medvirket til en økt vektlegging av betydningen av biologisk farskap. Gjeldende regelverk setter imidlertid visse skranker for når det er mulig å reise sak for å få klarhet i de biologiske forholdene rundt et farskap, og eventuelt endre det juridiske farskapet.

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endring av barneloven § 4 om erkjennelse av farskap og loven § 6 om endring av farskap etter §§ 3 og 4 for domstolene. Forslaget går i hovedsak ut på å fjerne vilkår og søksmålsfrister for å reise sak om endring av farskap som følger av pater est-regelen eller er fastsatt ved erkjennelse. Videre foreslås en ny bestemmelse, barneloven § 28 a, som gjør unntak fra vilkårene for gjenopptagelse i tvistemålsloven kapittel 27. Denne bestemmelsen pålegger retten å rekvirere en DNA-test i tilfeller der dom ble avsagt uten at slik test forelå. Departementet foreslår også en endring som utvider muligheten til å erkjenne farskapet før fødselen ved svangerskapskontroll.

1.2 Høringen

Departementets forslag ble 11. februar sendt ut på høring til følgende instanser med frist for å komme med uttalelse innen 10. april:

 • Alle departementene

 • Alle domstoler

 • Alle fylkesmenn

 • Alle fylkesnemndene for sosiale saker

 • Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med besteforeldre

 • Aktive Fedre

 • Aleneforeldreforeningen

 • Barneombudet

 • Bispedømmerådene

 • Datatilsynet

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Jordmorforening

 • Den norske kirkes presteforening

 • Den norske lægeforening

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Tromsø

 • Kirkens Familievern

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Krise- og rådgivningstelefon for menn

 • Krisesenterbevegelsen i Norge (Krisesentersekretariatet)

 • Kvinnefronten

 • Landsforbundet for utviklingshemmede

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • LO

 • Møreforskning

 • Norges Bondekvinnelag

 • Norges Forskningsråd (NFR)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norske Kvinnelige juristers forening

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Offentlige familievernkontorers organisasjon

 • Organisasjonen Voksne for barn (tidl. Mental Barnehjelp)

 • Overformynderier

 • Redd Barna

 • Regjeringsadvokaten

 • Rettsmedisinsk institutt

 • Rettspolitisk Forening

 • Riksrevisjonen

 • Rikstrygdeverket

 • Rådet for høyskoleutdanning i helse- og sosialfag

 • Sentralkontoret for folkeregistrering

 • Sivilombudsmannen

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Universitetene i Oslo, Trondheim (NTNU), Bergen og Tromsø

Det har kommet inn 28 uttalelser. Følgende instanser har avgitt realitetsuttalelse:

 • Skattedirektoratet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Statens ungdoms- og adopsjonskontor (nytt navn fra 1. juli 2002: Statens barne-, ungdoms- og familieforvaltning)

 • Fylkesmannen i Hedmark, Vestfold og Hordaland

 • Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med besteforeldre

 • Aleneforeldreforeningen (AFFO)

 • Bispedømmerådet i Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland

 • Kirkerådet

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Jordmorforening

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Jusshjelpa i Tromsø

 • Kirkens Familievern

 • Krise- og rådgivningstelefon for menn

 • Likestillingsombudet

 • Likestillingssenteret

 • LO

 • Norges Bondekvinnelag

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Offentlige familievernkontorers organisasjon

 • Rettsmedisinsk institutt

 • Rikstrygdeverket

 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Gjennomgangen av høringsuttalelsene viser en stor grad av tilslutning til forslagene.

Til dokumentets forside