Ot.prp. nr. 95 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Departementet fremmer i proposisjonen her forslag til en endring i regnskapsloven. Endringen vil innebære at det tas inn en forskriftshjemmel som gir departementet adgang til å fastsette utsatt frist for når forsinkelsesgebyr påløper ved innlevering av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning sammenlignet med fristene som fremgår av regnskapsloven. Formålet med forslaget er å motivere økt bruk av elektroniske innrapporteringskanaler ved innlevering av regnskapsdokumenter til Regnskapsregisteret. Departementet ønsker å benytte forskriftsadgangen til å fastsette en ordning med en måneds utsatt frist for når forsinkelsesgebyr påløper ved elektronisk innsending av regnskapsdokumenter gjennom Altinn-portalen.