Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Om lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen fremmet i St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning forslag om å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning, herunder å etablere en ny statlig arbeids- og velferdsetat som overtar de forvaltningsoppgavene som i dag er delt mellom Aetat og trygdeetaten. Som ledd i gjennomføringen av reformen ble det i St.prp. nr. 46 (2004-2005) varslet at Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på å etablere en interimsorganisasjon for den nye statsetaten, og at en dersom det er behov for det, vil komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige fullmakter for denne organisasjonen.

Regjeringen uttaler i St.prp. nr. 46 (2004-2005) at en som ledd i gjennomføringen av reformen, legger stor vekt på snarest mulig å få på plass en leder for den statlige etaten og at vedkommende skal lede en interimsorganisasjon for den nye statsetaten. Funksjonen til en slik interimsorganisasjon vil være planlegging og gjennomføring av oppgaver knyttet til etablering av ny statsetat og knyttet til det statlige ansvaret for etableringen av felles førstelinjetjeneste, som ikke naturlig tilligger departementet. Departementet foreslår nå med forbehold om Stortingets tilslutning til forslagene i St.prp. nr. 46 (2004-2005) at Aetat og trygdeetaten beholdes formelt atskilt fra interimsorganisasjonen frem til de avvikles ved etableringen av den nye statlige etaten. Fra det tidspunktet en leder er ansatt, etableres interimsorganisasjonen som et midlertidig organ i tillegg til de to eksisterende. Dette organet vil formelt sett være et direktorat. Det vil bli avviklet når den nye statsetaten er etablert.

Det midlertidige organet skal ha instruksjonsrett overfor Aetat og trygdeetaten i spørsmål av betydning for samling av det statlige ansvaret i en etat og etableringen av en felles førstelinjetjeneste med kommunene. Organet skal ikke ha ansvar for løpende og ordinær virksomhet i disse etatene. Det vil si at typiske driftsoppgaver forutsettes ivaretatt av de eksisterende to etatene. Det midlertidige organet skal videre kunne ta beslutninger som binder begge etater i spørsmål som gjelder den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder forplikte etatene i kontraktsforhandlinger.

Merutgiftene knyttet til det midlertidige organet for 2005 dekkes innenfor de 7 mill. som foreslås til forberedelse og planlegging av reformen under nytt kap. 604 Ny arbeids- og velferdsforvaltning, jf. St.prp. nr 46 (2004-2005).

Til dokumentets forside