Ot.prp. nr. 97 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 11 juni 1993 nr 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven).

Proposisjonen bygger på departementets høringsnotat av 26. mars 1999.

De viktigste forslagene til endringer i konkurranseloven som fremmes er følgende:

  • Det foreslås en hjemmel i konkurranseloven § 3-11 om inngrep mot bedriftserverv slik at Konkurransetilsynet midlertidig kan forby gjennomføringen av et bedriftserverv og treffe andre midlertidige tiltak som anses nødvendig inntil tilsynet endelig har vurdert ervervet. Praksis har vist at mens tilsynet vurderer inngrep mot et bedriftserverv etter konkurranseloven § 3-11, kan partene i ervervet integrere de involverte bedriftene på en slik måte at det er vanskelig eller umulig for tilsynet å gripe inn mot ervervet på en effektiv måte.

  • Det foreslås en ny § 1-8 og en endring i § 6-1 i loven slik at Konkurransetilsynet gis hjemmel til å innhente opplysninger og utveksle, også taushetsbelagte, opplysninger med andre staters konkurransemyndigheter. Det er en forutsetning at dette er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser i avtaler med fremmed stat eller internasjonal organisasjon. Det er videre en forutsetning at mottaker bare kan videreformidle opplysningene etter samtykke fra Konkurransetilsynet. Bestemmelsene er nødvendige for å effektivisere arbeidet med å bekjempe internasjonale konkurransereguleringer i samsvar med anbefalinger fra OECD.

  • Det foreslås en ny § 1-7 om at lovens forbud ikke skal komme til anvendelse på samarbeid som er omfattet av et gruppeunntak eller individuelt unntak etter EØS-avtalen artikkel 53 nr 3. Forslaget kodifiserer Konkurransetilsynets praksis. Den er bl.a. basert på en tolking av forrangsprinsippet i EØS-loven § 2 og lojalitetsplikten i EØS-avtalen artikkel 3. Enkelte EU-land, bl.a. Danmark og Storbritannia, har også lovregulert forholdet mellom unntak etter EF-traktaten artikkel 81 nr 3 og nasjonal konkurranselovgivning på tilsvarende måte. Forslaget vil redusere næringslivets usikkerhet på dette punkt.

  • Forbudet mot fastsetting eller påvirkning av priser, avanser og rabatter i § 3-1 annet ledd og unntaket fra forbudet i fjerde ledd foreslås endret, slik at bestemmelsen også omfatter leverandører av tjenester. Endringen vil innebære at leverandører av tjenester, på samme måte som leverandører av varer, ikke kan fastsette eller påvirke sine videreforhandleres priser på annen måte enn ved å fastsette veiledende priser.

I tillegg foreslås det flere mindre endringer som dels er en presisering av gjeldende rett og dels er oppretting av feil og mangler ved konkurranseloven som er avdekket etter at den ble vedtatt.

Departementet har vurdert ytterligere endringer i loven, men er kommet til at disse bør tas opp i sammenheng med en planlagt større lovrevisjon. Det gjelder bl.a. endringer i klageordningen etter konkurranseloven som Stortinget, i vedtak 19. mai 1998, ba Regjeringen vurdere både ut fra et konkurransepolitisk og et forvaltningspolitisk perspektiv.

I kapittel 6 har imidlertid departementet foretatt en foreløpig vurdering av klageordningen. Vurderingen konkluderer med at det ikke umiddelbart er behov for en endring, men at utviklingen i retning av desentralisert håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler for foretak kan reise spørsmål om organisering av konkurransemyndigheten, herunder klageordningen. Europakommisjonen (Kommisjonen) offentliggjorde den 28. april 1999 (jf. EFT 1999 C 132/1) en hvitbok om modernisering av reglene for håndheving av EF-traktaten artiklene 81 og 82. Videre har omreguleringen av tunge sektorer, eksempelvis kraft, tele og post, som er foretatt og fortsatt pågår, aksentuert rollekonflikten mellom staten som eier og regulator. Det kan ha betydning for synet på klageordningen etter konkurranseloven.

Kapittel 2 redegjør for bakgrunnen for at arbeidet med forslaget til endringer i konkurranseloven ble satt i gang.

Kapittel 3 omtaler uttalelser til departementets høringsnotat av 26. mars 1999 og gir en oversikt over høringsinstanser.

Kapittel 4 inneholder alminnelige merknader til forslagene til endringer i konkurranseloven.

I kapittel 5 er det redegjort for de administrative og økonomiske konsekvensene av forslagene i proposisjonen.

I kapittel 6 gis, som nevnt foran, en foreløpig vurdering av klageordningen etter konkurranseloven.

Kapittel 7 inneholder merknader til de enkelte paragrafer i konkurranseloven som er foreslått innført eller endret.

Til forsiden