Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser - Skatteetaten

Regjeringen la 17. februar 2017 frem plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Regjeringen har besluttet at Direktoratet for økonomistyring skal levere utvidede lønnstjenester for politiet. Dette innebærer at det ikke vil være behov for om lag 70 ansatte fra politiet til lønns- og regnskapsoppgaver i Kristiansund. Tallet på om lag 70 arbeidsplasser i Kristiansund ligger imidlertid fast. Dette innebærer at det vil være om lag 50 ansatte ved Politiets lønns- og regnskapssenter når det er i full drift. Samtidig vil Finansdepartementet styrke skattekontoret i Kristiansund med om lag 20 årsverk. 

Finansdepartementet ber Skattedirektoratet iverksette oppbemanning av kontorenheten i Kristiansund med 20 årsverk. Skattedirektoratet kan spille inn de budsjettmessige konsekvensene av oppbemanningen i sine innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og rammefordelingsforslaget for 2018.   

 

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.
avdelingsdirektør

Helge Brunvoll
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer